TRANSMISJA LIVE W SYSTEMIE PPV

Regulamin

Regulamin

Regulamin dostępu do usługi PPV transmisji  

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez EoN Marcin Wolski, ul. Szkolna 27, 82-110 Sztutowo, nip 5792138885, Regon 366762924.

 1. DEFINICJE
 • Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.
 • Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu ppv.eonmw.pl
 • Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia sportowego 
 • Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem 
 • Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez EoN Marcin Wolski weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
 • Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
 • Opłata – należność od Użytkownika na rzecz EoN Marcin Wolski w maksymalnej kwocie 99 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dedykowana jest do odbioru na komputerach lub laptopach. Nie gwarantujemy prawidłowego działania transmisji na urządzeniach mobilnych, telewizorach, konsolach lub innych urządzeniach.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej EoN Marcin Wolski
  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie ppv.eonmw.pl oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych Tpay lub Payu. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu ppv.eonmw.pl . Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie ppv.eonmw.pl .
  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie ppv.eonmw.pl .
  5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
  7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od EoN Marcin Wolski.
  8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego.
  9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  10. EoN Marcin Wolski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 2. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu Tpay lub Payu. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system Tpay lub Payu.
  2. EoN Marcin Wolski nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie Tpay lub Payu.
  3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie ppv.eonmw.pl oraz w siedzibie firmy EoN Marcin Wolski.
  3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie do celów prywatnych.
  4. Niniejszy Regulamin, wprowadzony przez EoN Marcin Wolski w dniu 10.10.2020, wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 4. REKLAMACJA
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w momencie niedostępności systemu lub jego awarii
  2. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerw w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od EoN Marcin Wolski.
  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
  4. Reklamacje należy składać tylko i wyłącznie pod adresem e-mail marcin@eonmw.pl
  5. Reklamacja powinna zawierać
  1. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu lub darmowy dostęp do kolejnej dowolnej transmisji, wybranej przez użytkownika.
  2. Reklamacje złożone po 48 godzinach od zakończenia wydarzenia nie będą rozpatrywane, z zaznaczeniem, że test łącza internetowego musi być wykonany w dniu wydarzenia.
W przypadku problemów z odbiorem relacji proszę się kontaktować bezpośrednio z firmą obsługującą stream tj. PPV Stream telefon: 506 485 776, e-mail: bok@ppv-stream.pl

Płatności:

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z właścicielem kanału: marcin@eonmw.pl

© 2018 PPV Stream

Pomoc:     bok@ppv-stream.pl